Leasing – Co to jest?

Leasing – Co to jest?

Leasing (od ang. słowa lease) oznacza najem lub dzierżawę ruchomych środków trwałych, bądź nieruchomości. Po raz pierwszy jako produkt finansowy pojawił się w Stanach Zjednoczonych w latach pięćdziesiątych. W Polsce występuje od początku lat dziewięćdziesiątych, czyli momentu pojawienia się gospodarki wolnorynkowej.

Umowa leasing regulowana jest przepisami Kodeksu Cywilnego. Na jej mocy osoba zwana leasingodawcą (inaczej finansujący) umożliwia korzystanie z określonej rzeczy drugiej osobie, która zwana jest leasingobiorcą (inaczej korzystający). Umowa zawarta jest na pewien określony okres, w czasie którego finansujący pobiera w określonych terminach od korzystającego raty leasingowe w ustalonej wcześniej wysokości. Są one złożone z dwóch elementów:

  • element kapitałowy, który informuje o wartości, w okresie leasingu, użytkowanego przedmiotu;
  • element odsetkowy, który informuje o wysokości wynagrodzenia dla leasingodawcy, czyli odsetek.

Po wygaśnięciu umowy leasingobiorca nie ma obowiązku wykupienia przedmiotu, który dzierżawił, ale istniej taka możliwość. Zakup taki odbywa się wtedy po cenie niższej niż wartość rynkowa. Ze względu na różne dostępne opcje po zakończeniu umowy można wyróżnić: leasing z opcją przedłużenia umowy, leasing z opcją wykupienia przedmiotu, czy na przykład leasing z opcją zwrotu przedmiotu kontraktu. Biorąc pod uwagę ilość stron danej operacji leasingowej można wyróżnić:

  • leasing pośredni ? jest to sytuacja, w której pomiędzy dwoma tradycyjnymi stronami umowy leasingowej pośredniczy wyspecjalizowana firma (ale może to być również inny rodzaj pośrednika);
  • leasing bezpośredni ? jest to tradycyjna sytuacja, w której dochodzi do zawarcia transakcji między dwoma stronami.

Inny podział, który uwzględniają przepisy podatkowo-rachunkowe, pozwala na wyszczególnienie następujących rodzajów:

  • leasing operacyjny ? zakłada czasowe przekazanie leasingobiorcy dobra inwestycyjnego do użytkowania. Przeważnie umowy te są krótkoterminowe, a ich okres trwania jest krótszy niż przewidywany okres zużycia danego przedmiotu;
  • leasing finansowy ? w zamian za raty leasingowe, dane dobro przekazywane jest leasingobiorcy do użytkowania. Jest ono amortyzowane u korzystającego, ale nadal stanowi własność finansującego.