Kredyt – Co to jest?

Kredyt | Kredyty – Co to jest?

Kredyt jest to pisemna umowa zawarta pomiędzy bankiem, a kredytobiorcą. Na jej mocy bank zobowiązuje się do przekazania kredytobiorcy, określonej sumy pieniędzy na określony cel i okres czasu. Ze swej strony kredytobiorca zobowiązuje się do przeznaczenia otrzymanej kwoty na wcześniej zdeklarowany cel, a następnie zwrócenia całej kwoty w określonym terminie, wraz z wynagrodzeniem, czyli odsetkami. W tym wypadku to bank generalnie jest stroną dominującą. Podejmuje decyzję o przyznaniu kredytu, ustala wszelkie warunki umowy oraz często ma prawo kontroli wydatkowania pożyczonych pieniędzy przez kredytobiorcę. Istnieje przynajmniej kilka rodzajów kredytów, które różnią się przede wszystkim okresem kredytowania, celem oraz wysokością kwoty do jakiej można je uzyskać. Wybór zależy od naszych potrzeb i preferencji.
Najogólniej dzielimy kredyty na

kredyty gospodarcze – udzielane osobom, które potrzebują środków na prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą. Wśród nich możemy z kolei wyróżnić:

  • kredyty obrotowe – przedsiębiorstwa zaciągają je w celu pokrycia wydatków związanych z bieżącą działalnością (może to być przykładowo zakup towarów). Z reguły są to kredyty krótkoterminowe ok. 1 roku. Jednak są banki, które udzielają ich również na okres dłuższy;
  • kredyty inwestycyjne – przedsiębiorstwo zaciąga je na pokrycie wydatków związanych z działaniami mającymi na celu zwiększenie wartości majątku trwałego (inwestycje). Są to przeważnie kredyty długoterminowe i zaciągane na większe sumy pieniędzy;

kredyty dla osób fizycznych – udzielane osobom, na różne cele życia codziennego. Wśród nich wyróżniamy:

  • kredyty konsumpcyjne – udzielane są osobom fizycznym na jakiś określony cel, jak np.: zakup komputera, remont itp. albo bez konkretnego celu
  • kredyty mieszkaniowe;
  • kredyty samochodowe;
  • kredyt konsolidacyjne – udzielane na spłatę kredytów w innych bankach. Celem tego kredytu jest obniżenie miesięcznej raty zobowiązania. Uzyskanie komfortu spłaty tylko jednej niskiej raty do jednego banku.

Natomiast ze względu na okres kredytowania wyróżniamy:

  • kredyty krótkoterminowe – z terminem spłaty do 1 roku;
  • kredyty średnioterminowe – z terminem spłaty od 1 roku do 5 lat;
  • kredyty długoterminowe – z terminem spłaty powyżej 5, nawet do 30 lat.