Kredyt hipoteczny – Co to jest?

Kredyt hipoteczny | Kredyty hipoteczne | Hipoteka – Co to jest?

Kredyt hipoteczny jest to rodzaj kredytu, którego zabezpieczeniem jest hipoteka. Sam termin hipoteka oznacza ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości, a także wybranych prawach (np.: własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu), które służy zabezpieczeniu danej wierzytelności. W wyniku zaciągnięcia kredytu hipotecznego, w księdze wieczystej pojawia wpis odnośnie obciążenia nieruchomości. Na jego podstawie, bank ma prawo do sprzedaży nieruchomości, w przypadku gdy dłużnik nie spłaca swego zobowiązania. Może to uczynić nawet w przypadku, gdy dana nieruchomość zmieni właściciela.
Kredyt hipoteczny najczęściej finansuje budowę lub zakup mieszkania, bądź innej nieruchomości. Generalnie są więc to kredyty długoterminowe, zaciągane na bardzo duże kwoty i spłacane przez wiele lat. Najogólniej można wyróżnić dwa rodzaje kredytów hipotecznych:

  • kredyt hipoteczny – mogą się o niego ubiegać osoby, które chcą uzyskać środki na sfinansowanie zakupu mieszkania, domu, bądź innej nieruchomości. W tym wypadku bank przekazuje całą kwotę bezpośrednio do sprzedającego;
  • kredyt budowlano-hipoteczny – mogą się o niego ubiegać osoby fizyczne, spółdzielnie, deweloper, które chcą uzyskać środki na sfinansowanie budowy domu. W tym wypadku istnieje możliwość wypłaty w transzach. Wtedy też odsetki naliczane są nie od całości, ale od kwoty wykorzystanej.

Ze względu na fakt, że kredyt hipoteczny można zaciągnąć w różnych walutach, można wyróżnić: kredyt hipoteczny w walucie krajowej oraz kredyt hipoteczny w walucie obcej.
Według rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego, do której stosują się polskie banki, kredytobiorca może wziąć kredyt tylko w takiej walucie, która stanowi jego podstawowe źródło utrzymania. Powoduje to, iż osoby zarabiające w złotówkach mogą wziąć kredyt tylko w złotówkach. Jeżeli większość dochodów uzyskują w innej walucie, to w tej walucie muszą wziąć kredyt. Jest to rozsądne rozwiązanie, gdyż zmniejsza w znacznym stopniu ryzyko związane z wahaniami kursów walut.

Jeśli chodzi o kredyt walutowy, wyróżniamy zasadniczo dwa rodzaje takich kredytów:

  • kredyt hipoteczny typowo walutowy – umowa kredytowa zawiera kwotę w złotówkach, która następnie jest przeliczana na daną walutę po kursie z dnia podpisania umowy;
  • kredyt hipoteczny denominowany – umowa kredytowa zawiera kwotę w złotówkach. Suma, na którą została zawarta umowa zostaje następnie podzielona na transze, które są przeliczane na walutę obcą. W zależności od bieżącego kursu, może się okazać, że każda transz będzie przeliczana po innym kursie.